Umów wizytęprzez Internet!


Wybierz dogodny termin w poniższym kalendarzu i potwierdź rezerwację.

Wczytywanie kalendarza...

Powrót do kalendarza
Rezerwacja pierwszej wizyty Gdynia
Rezerwacja pierwszej wizyty Gdynia
Rezerwacja pierwszej wizyty Gdynia
Rezerwacja pierwszej wizyty Gdynia
01 stycznia 0000 godzina 00:00
Gdynia, ul. Wielkopolska 34a
Dietetyk: mgr Emilia Hallmann
Gdynia, ul. Wielkopolska 34a
Dietetyk: Paulina Kreft
Gdynia, ul. Wielkopolska 34a
Dietetyk: mgr inż. Sławomir Hallmann
Gdynia, ul. Wielkopolska 34a
Dietetyk: Aleksandra Pranszke
Tutaj wpisz kod który otrzymałeś wiadomością sms.
Wysyłanie

Wysyłanie danych

Zapraszam serdecznie na bezpłatne
konsultacje w moim gabinecie.

W ramach wspólnego spotkania:

  • dokonamy szczegółowej oceny masy i składu ciała
  • przeanalizujemy Twoje potrzeby i wydatki energetyczne
  • ustalimy optymalny zakres badań laboratoryjnych

Proszę o telefon aby umówić konkretną godzinę spotkania.

tel. 781 344 445

tel. 733 215 215

tel. 733 215 215

tel. 733 215 215

mgr Emilia Hallmann
mgr Emilia Hallmann
 Paulina Kreft
Paulina Kreft
mgr inż. Sławomir Hallmann
mgr inż. Sławomir Hallmann
 Aleksandra Pranszke
Aleksandra Pranszke
Ukryj kalendarz

Facebook - Regulamin

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Dobry Dietetyk - Emilia Hallmann, Niepodległości, 83-110 Tczew, NIP: 9680927260

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

3. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

5. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.

7. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres IP na potrzeby konkursu.

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.

9. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą Facebook'a.

10. Organizator będzie oceniał:

a) zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność zgłoszenia.

11. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną na Facebook'u oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

12. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie. 

13. Nagrody zostaną wręczone w gabinecie dietetycznym Organizatora

14. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem odpowiedzi lub zdjęć, które zgłasza w konkursie, oraz że nie narusza praw osób trzecich.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.

16. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Niepodległości, 83-110, Tczew

17. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu. 

18. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.

19. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

20. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

21. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

22. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych. 

23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego

Sprawdź swoje dane osobobowe Sprawdź swoje dane osobobowe
POKAŻ